Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης είναι υποχρεωτική πλέον βάσει νόμου για πολλούς επαγγελματίες όπως γιατρούς, λογιστές, δικηγόρους, φυσιοθεραπευτές κτλ και αποζημιώνει την ευθύνη που έχει ο ασφαλιζόμενος από αμέλεια ή παράλειψη απέναντι στον πελάτη του. Επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τελευταία και η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος για επιχειρήσεις που εξάγουν προϊόντα στο εξωτερικό.